Powoływanie wykonawcy testamentu nie jest w Polsce powszechną praktyką. Instytucja ta jest szczególnie przydatna w przypadku wątpliwości spadkodawcy, czy postanowienia zawarte w testamencie zostaną zrealizowane zgodnie z jego wolą. Wykonawcą testamentu zostaje zazwyczaj osoba, którą spadkodawca darzy zaufaniem. Funkcję może objąć każdy, kto ma pełną zdolność do czynności prawnych. Wykonawcą testamentu nie musi być osoba z grona spadkobierców.

Obowiązki wykonawcy testamentu

Zadaniem wykonawcy testamentu jest przede wszystkim zarządzanie majątkiem spadkowym. Do jego obowiązków należy również spłata długów spadkowych, wykonanie zapisów zwykłych, wykonanie poleceń oraz wydanie przedmiotów zapisu windykacyjnego. Wykonawcę można powołać do sprawowania pieczy nad przedmiotem zapisu windykacyjnego aż do momentu przekazania go osobie, na którą poczyniono zapis. Wykonawca powinien niezwłocznie wydać spadkobiercom część zapisanego im majątku zgodnie z wolą spadkodawcy i ustawą. Wykonawca testamentu może pozywać i być pozywany w sprawach wynikających z zarządu spadkiem. Wykonawca testamentu może zostać pociągnięty przez spadkobierców do odpowiedzialności za szkody wynikające z zarządzania majątkiem.

Osobie powołanej do zarządzania majątkiem spadkowym przysługuje wynagrodzenie. Jeśli wysokość zapłaty nie została określona w testamencie, wylicza się ją stosownie do wartości wykonanej pracy.  Wybrana przez spadkodawcę osoba nie ma obowiązku przyjmować funkcji wykonawcy. Jeśli jednak zdecyduje się ją przyjąć, z obowiązku może ją zwolnić tylko sąd.

Źródła:
actavera.eu
e-spadek.pl