Kodeks cywilny przewiduje instytucję świadka przy sporządzaniu testementu. Wymóg obecności świadków dotyczy testamentu allograficznego, ustnego oraz testamentu podróżnego.

Testament allograficzny (urzędowy)

Testament allograficzny można sporządzić poprzez ustne złożenie ostatniej woli wobec wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty, marszałka województwa, sekretarza powiatu, sekretarza gminy lub kierownika urzędu stanu cywilnego. Przy tej formie wymagana jest obecność 2 świadków przy odczytaniu protokołu. Konieczne jest również złożenie przez świadka podpisu na protokole.

Testament ustny

Taką formę dopuszcza się w momencie, gdy zachodzi obawa rychłej śmierci spadkodawcy oraz w obliczu wystąpienia wyjątkowych okoliczności, które uniemożliwiają sporządzenie tradycyjnego testamentu. Aby testament ustny mógł być uznany za ważny, potrzeba jest obecność co najmniej 3 świadków. W przypadku tej formy testamentu, jeden ze świadków lub osoba trzecia może spisać oświadczenie woli spadkodawcy przed upływem roku od jego złożenia. Dokument musi następnie podpisać spadkodawca i dwaj świadkowie lub wszyscy trzej świadkowie. Jeśli jednak wola nie została stwierdzona pisemnie, istnieje możliwość złożenia zgodnych zeznań przed sądem w okresie 6 miesięcy od otwarcia spadku.

Testament podróżny

Testament podróżny ma zastosowanie w przypadku odbywania podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym. Obecność dwóch świadków jest konieczna przy odczytywaniu woli przez dowódcę lub zastępcę statku. Do dopełnienia formalności potrzebne jest również złożenie podpisów.

Kto nie może pełnić funkcji świadka?

Świadkiem nie może być osoba, która:
- nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych,
- jest niewidoma, głucha lub niema;
- nie może czytać i pisać;
- nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
- jest skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Źródło:
lexplay.pl