Po śmierci właściciela konta, środki zgromadzone na jego rachunku bankowym zostają wypłacone spadkobiercom. Wypłata środków jest możliwa dopiero po przestawieniu przez spadkobierców stosownych dokumentów ( postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku lub poświadczenia dziedziczenia). Jeśli spadkobierców jest kilku, konieczne jest również okazanie postanowienia o dziale spadku.

Nawet jeśli postanowienie o dziale spadku nie zostało jeszcze wydane, bank zobowiązany jest do wypłaty z konta zmarłego środków na pokrycie kosztów pogrzebu. Kwota wypłacana jest do wysokości salda rachunku na rzecz osoby, która przedstawiła akt zgonu oraz rachunki potwierdzające wysokość kosztów związanych z pochówkiem. Osoba ta nie musi być spadkobiercą, a wypłacona kwota nie wchodzi w skład masy spadkowej.

Centralna informacja o rachunkach

Jeśli po śmierci bliskiej osoby nie mamy wiedzy lub pewności co do tego, czy i gdzie prowadziła ona rachunek bankowy, możemy wysłać zapytanie do Centralnej informacji o rachunkach. Jest to baza informacji o istniejących rachunkach w każdym banku lub SKOK-u. Z informacji może skorzystać posiadacz rachunku, spadkobierca posiadacza rachunku lub gmina. Warto również sprawdzić, czy zmarły nie miał wykupionej polisy. Prace nad wprowadzeniem centralnego systemu informacji o ubezpieczeniach trwają, dlatego obecnie jedyną możliwością jest wysyłanie zapytań do poszczególnych firm ubezpieczeniowych. Niestety nie zawsze uzyskanie potrzebnych informacji jest możliwe (choćby przez wzgląd na ochronę danych). Warto wówczas prześledzić korespondencję zmarłego lub sprawdzić historię wyszukiwarki internetowej, gdyż mogą być tam informacje o konkretnej firmie ubezpieczeniowej.

Właściciel rachunku bankowego ma prawo złożyć dyspozycję na wypadek śmierci. Jest to jedna z usług bankowych. Może ona być złożona jedynie na małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki), wstępnych (rodziców, dziadków) lub rodzeństwo. Jednakże, kwota dyspozycji nie może przekraczać określonych limitów. Osoby, na rzecz których złożono dyspozycję, nie muszą należeć do grona spadkobierców, a otrzymane przez nich środki nie wchodzą do masy spadkowej. Jeśli jednak uzyskana kwota przekracza limit, beneficjenci dyspozycji zobowiązani są do zwrotu nadwyżki spadkobiercom. Niewątpliwym plusem dyspozycji jest możliwość korzystania ze środków przed rozpoczęciem postępowania spadkowego, dlatego warto zastanowić się nad jej złożeniem. Więcej na temat dyspozycji na wypadek śmierci znajduje się tutaj.