Informacja o otrzymaniu spadku może stwarzać wizję korzyści majątkowych. Jednak przedmiotem dziedziczenia mogą być nie tylko aktywa, ale i pasywa, czyli nieuregulowane zobowiązania spadkodawcy.

Z chwilą przyjęcia spadku, odpowiedzialność za długi zmarłego przechodzi na spadkobiercę. Jeśli okazuje się, że spadkodawca pozostawił po sobie nieuregulowane zobowiązania, spadkobierca ma wybór - może spadek przyjąć lub odrzucić.

Istnieją dwa sposoby przyjęcia spadku:
- proste, w wyniku którego spadkobierca odpowiada za odziedziczone długi całym swym majątkiem,
- z dobrodziejstwem inwentarza, które nakłada na spadkobiercę obowiązek spłaty zobowiązań tylko do wartości aktywów otrzymanego spadku.

W przypadku decyzji o odrzuceniu spadku, należy złożyć przed sądem lub notariuszem stosowne oświadczenie. Spadkobierca ma na złożenie dokumentu 6 miesięcy, liczone od dnia, w którym dowiedział się o powołaniu do spadku. Brak oświadczenia skutkuje przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Całkowite uchylenie od odpowiedzialności za odziedziczone długi jest możliwe tylko poprzez odrzucenie spadku. Jednak, gdy wartość aktywów przewyższa wartość pasywów, przejęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza może okazać się korzystnym rozwiązaniem.