Aleksander Kostka

Manager kampanii „Dobry Testament”.