Już siedemnaście uczciwych organizacji uczestniczy w kampanii Dobry Testament!

Bez tytułuJuż siedemnaście etycznych, transparentnych i działających zgodnie z prawem organizacji pozarządowych uczestniczy w kampanii Dobry Testament!

Każda z nich, przed przystąpieniem do akcji, została dokładnie sprawdzona na wiele sposobów. Pragniemy, aby Polacy ufali organizacjom, gdyż wiele z nich czyni dużo dobrego i podejmuje działania, których dotychczas nikt nie podejmował. Rekomendowane przez nas organizacje rozliczają się ze swojej pracy – na ich stronach internetowych albo na indywidualne zamówienie – można otrzymać sprawozdanie finansowe z każdego roku działalności. Co więcej, w swojej pracy kierują się uczciwością i zasadami etyki. Każda osoba, która pragnie zweryfikować pracę tych organizacji, może bezpośrednio skontaktować się z nimi i uzyskać odpowiedzi na frapujące pytania. Przed przystąpieniem do kampanii, każda organizacja podpisuje Deklarację Etyczną Fundraisingu, opracowaną w 2011 r. przez Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu. Poniżej przytaczamy trzy paragrafy tejże deklaracji:

Art. 11.
1. Organizacja ma jasno sformułowaną misję i cele oraz dba, aby były one znane członkom, pracownikom, wolontariuszom i darczyńcom organizacji. Misja i cele organizacji prezentowane są w sposób łatwo dostępny w Internecie oraz w innych materiałach informacyjnych organizacji.
2. Organizacja rzetelnie wywiązuje się ze swoich obowiązków w zakresie sprawozdawczości, w szczególności publikuje w sposób określony w ustępie poprzedzającym pełne sprawozdania merytoryczne i finansowe oraz podaje do publicznej wiadomości skład osobowy organów zarządzających i nadzorczych.
Art. 12.
1. Organizacja szanuje autonomię darczyńcy, w szczególności przeznacza i wydatkuje środki zgodnie z jego wolą.
2. Organizacja informuje darczyńców o przeznaczeniu i sposobie wydatkowania pozyskanych od niego środków oraz dokłada starań, aby wyjaśnić skutki podatkowe związane ze wsparciem organizacji.
3. Organizacja dokłada starań, aby wsparcie organizacji realizowało interes darczyńcy w zakresie, w jakim nie jest to sprzeczne z dobrem beneficjentów organizacji oraz z zastrzeżeniem art. 13 niniejszej Deklaracji.
Art. 13.
1. Organizacja wydatkuje pozyskane środki w sposób oszczędny i efektywny.
2. Organizacja wybiera dostawców produktów i usług w sposób jawny i pisemnie udokumentowany, dokonując odpowiedniej archiwizacji dokumentów oraz udostępniając je do wglądu osobom do tego uprawnionym.
3. Organizacja dba, aby członkowie, pracownicy i wolontariusze organizacji nie czerpali korzyści osobistych związanych z wyborem dostawców produktów lub usług.